Regulamin

Regulamin internetowej sprzedaży poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ – https://zamow.garden-city.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 • Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 • Kupujący – oznacza (1) pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (występującą jako konsument lub jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) lub (2) osobę prawną, lub (3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – dokonującą u MTP za pośrednictwem Strony Internetowej zakupu posiłków na wynos;
 • MTP – oznacza spółkę pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 7770000488;
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Internetowej Sprzedaży poprzez Stronę Internetowy https://zamow.garden-city.pl;
 • Strona Internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem https://zamow.garden-city.pl;
 • Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta (w przypadku umów zawieranych z konsumentami) / umowę sprzedaży (w przypadku umów zawieranych z osobami niebędącymi konsumentami);
 • Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez MTP (sprzedawcę) na rzecz Kupującego oferowanych przez Stronę Internetową produktów, zamówionych przez Kupującego, na podstawie zawartej przez Kupującego i MTP Umowy.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Regulaminem. Integralną częścią Umowy jest Regulamin.
 3. Umowa zawierana między Kupującym, a MTP stanowi podstawę sprzedaży produktów na rzecz Kupującego oraz dostawy pod adres wskazany przez Kupującego, w przypadku wybrania przez Kupującego takiej opcji odbioru produktów.
 4. Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.
 5. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem sprzedaży na rzecz Kupującego przez MTP jest zawarcie przez Kupującego i MTP Umowy, które następuje w wyniku prawidłowego złożenia przez Kupującego zamówienia i jego opłacenia.
 2. Prawidłowe złożenie zamówienia oraz jego opłacenie następuje poprzez:
 • prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza elektronicznego zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej obejmujące następujące etapy:
 • dokonanie wyboru z menu i ich ilości;
 • podanie następujących danych Kupującego:
 • dane Kupującego – imię i nazwisko Kupującego, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych także nazwy (firmy) osoby/jednostki,
 • adres dostawy: ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania/lokalu (w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice – nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość,
 • adres e-mail Kupującego do kontaktu,
 • nr telefonu Kupującego do kontaktu;

albo podanie przez Kupującego wszystkich wyżej wskazanych informacji i danych drogą telefoniczną na wskazany przez MTP numer telefonu;

 • w przypadku woli otrzymania faktury na dane inne niż wskazane w adresie dostawy – podanie danych do wystawienia faktury ze szczegółowością, jak w przypadku danych i adresu dostawy; w przypadku braku wskazania innych danych, faktura zostanie wystawiona na dane Kupującego podane jako adres dostawy;
 • potwierdzenie złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”, co oznacza akceptację warunków Umowy i Regulaminu oraz zawarcie między MTP a Kupującym Umowy

albo, w przypadku zamówienia złożonego drogą telefoniczną, telefoniczne potwierdzenie złożonego zamówienia, akceptację warunków Umowy i Regulaminu oraz zawarcie między MTP a Kupującym Umowy;

 • dokonanie wyboru metody płatności spośród oferowanych przez MTP,
 • uregulowanie ceny (łącznej ceny zamówionych posiłków) oraz kwoty dostawy zgodnie z wybraną metodą płatności.
 1. Zamówienia można składać codziennie, w godz. 13.00 – 20.00, z wyłączeniem innych niż niedziela dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Minimalną wartość zamówienia  – 55 zł.
 3. Zamówienia od kwoty 55,00 zł dostarczamy bezpłatnie na terenie Poznania. Poza granicami Poznania (obszar objęty dostawami pod LINKIEM) dopłata wynosi 10,00 zł.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail automatycznie generowaną przez system MTP wiadomość e-mail potwierdzającą złożone przez Kupującego zamówienie. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji poprawności złożonego przez siebie zamówienia z potwierdzeniem otrzymanym od MTP i w przypadku niezgodności niezwłocznego powiadomienie o tym MTP. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą zamówień złożonych drogą telefoniczną.
 5. Zamówienie uważa się za opłacone w chwili poprawnej autoryzacji transakcji.
 6. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Kupujący może kontaktować się bezpośrednio z MTP za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kupujący winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu zamówienia.
 7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
 8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu o wskazanej przez MTP godzinie do punktu odbioru zamówień: GARDENcity, ul. Śniadeckich 25, teren MTP. Godzina, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wskazana przez MTP drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 9. W momencie dostarczenia zamówienia MTP może poprosić o dokument tożsamości, jeśli zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Kupujący nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, MTP odmówi dostarczenia takich produktów. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia zamówienia.

Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez MTP produktów, Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta – t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z MTP.
 2. MTP wskazuje że jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
 • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
 • dezaktualizacji zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty w sytuacji, gdy Kupujący nie zgodził się na alternatywę dotycząca zamówienia złożoną przez MTP,
 • przekazania przez Kupującego nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. MTP dokona zwrotu płatności uregulowanej przez Kupującego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego fałszywego zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), MTP są uprawnione do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od takiego Kupującego.
 3. MTP są uprawnione do niezwłocznego odrzucania zamówień składanych przez Kupujących, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez MTP zamówienia już opłaconego, MTP dokona zwrotu płatności uregulowanej przez Kupującego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 4. W przypadku zwrot płatności online jest on dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez MTP informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia zamówienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu tego odrzucenia.

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje dotyczące realizacji Umowy winny być składane przez Kupującego bezpośrednio do MTP z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych na Stronie Internetowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą czynnym podatnikiem VAT – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez MTP jest dostępny drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@grupamtp.pl (Inspektor Ochrony Danych).
 3. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781 ze zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. MTP pozyskuje dane osobowe Kupującego poprzez dobrowolne ich podanie przez Kupującego w ramach składanego zamówienia.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją zawartej przez Kupującego i MTP Umowy zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez MTP obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem MTP np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. MTP będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
 6. MTP nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego.
 7. MTP może również przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Kupującemu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP  lub wyznaczonego przez nie Inspektora Ochrony Danych.
 10. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez MTP narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MTP zastrzegają, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Stronie Internetowej są objęte ochroną prawa autorskiego. Kupujący ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Stronie Internetowej wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Strony Internetowej (https://zamow.garden-city.pl), która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. MTP ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 5. W razie sporów wynikłych na tle zawartej przez Kupującego i MTP Umowy lub Regulaminu sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres: restauracje@grupamtp.pl.

Poznań, 19.03.2020 r.